Naslov
 Datum
 Ispit
 • Radiografska kontrola 1
  31.05.2023. - 12.06.2023.
  13.06.2023.
 • Radiographic testing 1
  31.05.2023. - 12.06.2023.
  13.06.2023.
 • Radiografska kontrola 2
  31.05.2023. - 14.06.2023.
  15.06.2023.
 • Radiographic testing 2
  31.05.2023. - 14.06.2023.
  15.06.2023.
 • Vizualna kontrola 1+2
  12.06.2023. - 15.06.2023.
  16.06.2023.
 • Visual testing 1+2
  12.06.2023. - 15.06.2023.
  16.06.2023.
 • Ultrazvučna kontrola 1
  26.06.2023. - 05.07.2023.
  07.07.2023.
 • Ultrasonic testing 1
  26.06.2023. - 05.07.2023.
  07.07.2023.
 • Ultrazvučna kontrola 2
  26.06.2023. - 06.07.2023.
  07.07.2023.
 • Ultrasonic testing 2
  26.06.2023. - 06.07.2023.
  07.07.2023.
 • Penetrantska kontrola 1+2
  10.07.2023. - 13.07.2023.
  14.07.2023.
 • Penetrant testing 1+2
  10.07.2023. - 13.07.2023.
  14.07.2023.
 • Magnetska kontrola 1+2
  17.07.2023. - 20.07.2023.
  21.07.2023.
 • Magnetic testing 1+2
  17.07.2023. - 20.07.2023.
  21.07.2023.
 • UT-PA
  24.07.2023. - 03.08.2023.
  04.08.2023.
 • UT-PA
  24.07.2023. - 03.08.2023.
  04.08.2023.
 • Vizualna kontrola 1+2
  07.08.2023. - 10.08.2023.
  11.08.2023.
 • Visual testing 1+2
  07.08.2023. - 10.08.2023.
  11.08.2023.
 • TOFD
  21.08.2023. - 31.08.2023.
  01.09.2023.
 • TOFD
  21.08.2023. - 31.08.2023.
  01.09.2023.
 • TT 1+2
  04.09.2023. - 14.09.2023.
  15.09.2023.
 • TT 1+2
  04.09.2023. - 14.09.2023.
  15.09.2023.
 • RT -FI
  18.09.2023. - 25.09.2023.
  26.09.2023.
 • RT -FI
  18.09.2023. - 25.09.2023.
  26.09.2023.
 • Radiografska kontrola 1+2
  18.09.2023. - 05.10.2023.
  06.10.2023.
 • Radiographic testing 1+2
  18.09.2023. - 05.10.2023.
  06.10.2023.
 • Vizualna kontrola 1+2
  09.10.2023. - 12.10.2023.
  13.10.2023.
 • Visual testing 1+2
  09.10.2023. - 12.10.2023.
  13.10.2023.
 • Magnetska kontrola 1+2
  16.10.2023. - 19.10.2023.
  20.10.2023.
 • Magnetic testing 1+2
  16.10.2023. - 19.10.2023.
  20.10.2023.
 • Penetrantska kontrola 1+2
  23.10.2023. - 26.10.2023.
  27.10.2023.
 • Penetrant testing 1+2
  23.10.2023. - 26.10.2023.
  27.10.2023.
 • Ultrazvučna kontrola 1+2
  30.10.2023. - 16.11.2023.
  17.11.2023.
 • Ultrasonic testing 1+2
  30.10.2023. - 16.11.2023.
  17.11.2023.
 • UT-PA
  20.11.2023. - 30.11.2023.
  01.12.2023.
 • UT-PA
  20.11.2023. - 30.11.2023.
  01.12.2023.
 • Vizualna kontrola 1+2
  04.12.2023. - 07.12.2023.
  08.12.2023.
 • Visual testing 1+2
  04.12.2023. - 07.12.2023.
  08.12.2023.
 • Magnetska kontrola 1+2
  11.12.2023. - 14.12.2023.
  15.12.2023.
 • Magnetic testing 1+2
  11.12.2023. - 14.12.2023.
  15.12.2023.
 • Penetrantska kontrola 1+2
  18.12.2023. - 21.12.2023.
  22.12.2023.
 • Penetrant testing 1+2
  18.12.2023. - 21.12.2023.
  22.12.2023.